MER INFOUtvecklar pedagogiska idéer till digitala och fysiska läromedel.

POSITIONSPLATTAN.


 

Så kan Du använda Positionsplattan!

Lägg ett tal i positionsplattan! T ex 48,5.

Multiplicera eller dividera genom att flytta talet åt rätt håll!

Blir det nya talet större eller mindre?

När du multiplicerar med ett tal större än 1 blir talet större.

Här multiplicerar du med 10, 100 eller 1000. Du flyttar allt åt vänster.

En position (ett steg) större när du multiplicerar med 10, som har en nolla.

Två positioner (två steg) större när du multiplicerar med 100, som har två nollor.

Tre positioner (tre steg) större när du multiplicerar med 1000, som har tre nollor.

Fyll på med nollor om det behövs.


När du dividerar med ett tal större än 1 blir talet mindre.

Här dividerar du med 10, 100 eller 1000. Du flyttar allt åt höger.

En position (ett steg) mindre när du dividerar med 10, som har en nolla.

Två positioner (två steg) mindre när du dividerar med 100, som har två nollor.

Tre positioner (tre steg) mindre när du dividerar med 1000, som har tre nollor.

Fyll på med nollor om det behövs.

Decimaltecknet flyttar aldrig! Det är siffrorna som flyttar till nya positioner. Ajöss med det hoppande decimaltecknet.


Vilket värde har siffran 5 i talet

a) 58 ____    b) 523 _____ c) 124,5 _____


Du har talet 248,75 Vilken siffra visar

a) hundratal ____    b) tiondelar ____


Vilket tal får du om du byter plats på tusentalssiffran och tiotalssiffran i talet 6375?


Läs och lägg tal.

a) femtusen trettiotvå b) tvåhundra trettiofem tusen  c) fyra miljoner trettio

d) fyra tiondelar, e) 25 tiondelar f) 525 hundradelar


Lägg minsta och största talet!

Plocka t ex fem sifferbrickor. Slumpvis eller strategiskt valda.

Låt eleven lägga största och minsta talet.


Räkna med tiopotenser.

Beräkna 5 x 103. Gör så här: Lägg en femma under ental i Positionsplattan. 103 är lika med 1 000. Talet blir tre positioner större. D v s dra femman tre positioner åt vänster till tusental och fyll på med nollor. Svar= 5 000.


Beräkna 24,5 x 104. Gör så här: Lägg talet 24,5 i Positionsplattan. 104 är lika med 10 000. Talet blir fyra positioner större. Dra talet fyra positioner åt vänster och fyll på med nollor. Svar: 245 000.


Beräkna 4 x 10-3. Gör så här: Lägg en fyra under ental i Positionsplattan. 10-3  är lika med 0,001. Talet blir tre positioner mindre. D v s dra fyran tre positioner till höger och fyll på med nollor. Svar= 0,004.


Beräkna 8,5 x 10-2. Gör så här: Lägg talet 8,5 i Positionsplattan. 10-2 är lika med 0,01. Talet blir två positioner mindre. Dra talet två positioner åt höger och fyll på med nollor. Svar: 0,085.